MOST BEAUTIFUL SONG OF LORD KRISHAN EVER || ENGLISH LYRICS || © Full-HD ||Devotional Stothram Dedicated To Ultimate Supreme God: Lord Vishnu
Please Like, Share And Subscribe For More Devotional Songs.

Achyutashtakam:
Singers : G Gayathri Devi – S Saindhavi – R Shruti

Song Lyrics:
Achyutham Kesavam Rama-Narayanam
Krishna-Damodaram Vasudevam Harim;
Sreedharam Madhavam Gopikavallabham
Janakee-Nayakam Ramachandram Bhaje

Achyutham Keshavam Satyabhamadhavam
Madhavam Sreedharam Radhikaradhikam;
Indiramandiram Chetasa Sundaram
Devakee-Nandanam Nandajam Sandadhe

Vishnave Jishnave Sankhine Chakrine
Rukmineeragine Janakeejanaye;
Vallaveevallabha Yarchitayatmane
Kamsavidhvamsine Vamsine Te Namah

Krishna Govinda he Rama Narayana
Sreepate Vasudevajite Sreenidhe;
Achyutananta he Madhavadhokshaja
Dvarakanayaka Draupadee-Rakshakaa

Rakshasakshobhitah Seetayah Shobhito
Dandakaranya Bhoopunyata Karanah;
Lakshmanenanvito Vanariah Sevito
Agastyasampoojito Raghavah Patumam

Dhenukarishtaka Nishtakriddveshinam
Keshiha Kamsahridvamshiko vadakah;
Poothanakopakah Soorajakhelano
Bala-Gopalakah Patu mam Sarvada

Vidyududyotavan Prasphuradvasasam
Pravridambhodavat Prollasavigraham;
Vanyaya Malaya Shobitorasthalam
Lohitanghridvayam Varijaksham Bhaje

Kunchitaih Kuntalairbhrajamananam
Ratnamaulim Lasatkundalam Gandayoh;
Harakeyoorakam Kankanaprojjvalam
Kinkineemanjulam Shyamalam Tam Bhaje

Achyuta syastakam Yah Pathedistadam
Prematah Pratyaham Purushah Saspruham
Vrittatah Sundaram Kartrivisvambharas
Tasya Vasyo Harirjayate Satvaram

source

No comments:

Post a Comment