វិលវិញបានទេ – Kaa Ellex, oriGinal sonG khmer 2018 「LYRIC AUDIO」♫វិលវិញបានទេ – Kaa Ellex, oriGinal sonG khmer 2018 「LYRIC AUDIO」♫

Help Support T&B Composer: https://www.youtube.com/channel/UC2nCZYEad6540PrhZrW9GWw

If you enjoy the videos, please don’t forget to subscribe, like, & Share to your friend!

សម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយ ឬឧបត្ថម្ភ
For Business purpose or sponsor:
Email: chhorvysun7777@gmail.com
Tel: 010 686 876
PayGo ID: 318300

Background Wallpaper I used in this video is credit to and copyright @: https://ift.tt/2zXxQxQ

© Disclaimer: បើសិនម្ចាស់ផលិតកម្ម ឬ ម្ចាស់បទ Original មិនចង់ឃើញ Video របស់លោកអ្នក សុំមេត្ដា Comment ឬ Message ​មកយើងខ្ញុំ ដើម្បីយើងធ្វើការកែសម្រួល ឬលុបចេញ ។ សូមអរគុណ​ សម្រាប់ការយោកយល់ដោយក្ដីអនុគ្រោះ!

Copyright DISCLAIMER: This video is purely fan-made, if you (owners) want to remove this video, please CONTACT US DIRECTLY, before doing anything. We will respectfully remove it.

==================================================
If you have any queries, please contact me 24h/7
My Facebook Page: https://ift.tt/2Te8GDW
My Channel: https://www.youtube.com/cammusiclyric

source

No comments:

Post a Comment